Lyckas med digitala transformation

För många är digitalisering ett “buzzword” som överanvänds i många sammanhang vilket konsekvent leder till att ordets mening blir svårt att tolka. Så först vill vi reda ut vad betyder egentligen digitalisering? Enligt National encyklopedin definieras digitalisering som “omvandlingen av information från analog till digital representation…”. Ett konkret exempel är digitaliseringen av körjournaler som gick från att vara nedskrivna anteckningar på papper till en automatisk process som mäter körsträckan och importerar informationen direkt till ditt bokföringssystem. 
Nu när vi har fått en förståelse kring digitalisering kan vi gå vidare till hur du som företagare faktiskt kan identifiera områden i din organisation som kan genomgå en lyckad digital transformation. 

Identifiera områden som är mogna för digital transformation

Första steget till en lukrativt digital transformation är att identifiera vilka områden i din verksamhet som objektivt skulle gynnas av att digitaliseras. Även om många digitala återförsäljare påstår att allt* ska digitaliseras så är det viktigt för dig att förstå att en digital transformation kan ha en negativ avkastning. Det gäller att hitta rätt område att fokusera på och vidare sätta upp tydliga mätbara mål för att kunna utvärdera din digitala investering. Nedan presenterar vi vår 5 stegs modell på hur du kan identifiera rätt område att digitalisera.

SNTEG 1: IDENTIFIERA FÖRÄNDRINGAR I KUNDBETEENDE

På kort tid har det skett massiva förändringar i konsumentbeteenden vilket är en konsekvens av den rådande pandemin. Det har inte gått någon obemärkt att E-handeln har tagit ett rejält kliv framåt och för dig som företagare är det viktigt att identifiera förändringarna på marknaden som kan påverka din målgrupp. Svensk handel publicerade nyligen “E-handelsindikatorn augusti 2021” som bl.a visar på att omsättningstillväxten av svensk e-handel ökade med 52% och svensk handel menar på att tillväxten är här för att stanna. 

För dig som företagare är det mycket viktigt att vara uppdaterad kring förändringar i din bransch då dessa transformativa förändringar ligger som grund till förändringar i konsumentbeteenden. Jobbar du exempelvis med kläder (en bransch som har sett 32% omsättningsökning i e-handel Q1 2021) bör du vara vaksam till hur din verksamhet kan ställa om för att möta det allt mer expansiva behovet av att köpa kläder online. Ett konkret och enkelt sätt att identifiera förändringar i konsumentbeteenden är att intervjua din målgrupp och ställa frågor som berör din verksamhet. Ett tips är att gå in i denna förstudie utan att lägga för mycket tid på förberedelser. Syftet är att du ska verifiera dina hypoteser gällande konsumentbeteenden och identifiera helt nya beteenden som du tidigare inte hade någon insyn i. Om du förbereder specifika frågor är det lätt att du redan från början endast identifierar dina egna hypoteser vilket kan leda till att du missar de viktigaste förändringarna. 

Andra nämnvärda metoder för att identifiera beteendeförändringar är att göra konkurrensanalyser, studera trender på förslagsvis (Google trends) och slutligen läsa på artiklar som E-handelsindikatorn augusti 2021.

STEG 2: DEFINERA OBJEKTIVA OCH MÄTBARA NYCKELTAL

För dig som företagsägare bör nyckeltal eller KPI:er inte vara något nytt men i en digital transformation har nyckeltalen en väldigt viktig funktion i att verifiera att din digitala omställning faktiskt är positiv för din verksamhet. Tanken är att nyckeltalen ska skydda dig från att överinvestera i implementeringen av en dålig digital lösning, funktionen kan efterliknas med en “stop-loss” funktion i aktiemarknaden. 

Att välja nyckeltal kan vara svårt men ett bra sätt att börja är att nyttja existerande nyckeltal som du och din organisation redan är bekväma i att utvärdera. Det medför att du kan utvärdera din digitala transformation utifrån gammal data och se objektiva förändringar. Utifrån våran erfarenhet kan dock dessa “gamla” nyckeltal vara för generella för att kunna utvärdera om implementering går bra eller dåligt. Det är därför en “best practice” att framställa nya nyckeltal som kan hjälpa dig att snabbt identifiera hur väl den digitala transformationen går. 

Beroende på vilken bransch du jobbar inom så ser den digitala transformationen olika ut och likaså dina nyckelvärden. Vi på Merphi jobbar med digitalisering inom 3 olika områden. Handel, kommunikation och produktutveckling. I handel och kommunikation är det i vår erfarenhet enklare att sammanställa relevanta nyckelvärden eftersom implementeringen av digitala lösningar inom dessa 2 områden redan är beprövade. T.ex om vi jobbar vidare på vårt tidigare exempel kring en klädaffär så har ditt företag, efter att ha identifierat behovet byggt en E-handel. För att utvärdera hur väl denna investeringen fungerar sammanställer du 5 nya nyckeltal. Exempel på nyckeltal vid implementering av en E-handel: 

  1.  Mätvärden för aktiv användning (Hur många är det som återvänder till plattformen).
  2.  Användarengagemang och delaktighetsnivå. (Hur många av dina kunder byter till den nya lösningen). 
  3.  Nyförvärv. (Attraherar den digitala lösningen nya kunder). 
  4.  Arbetskraftens produktivitet. (Förbättras eller försämras dina marginaler). 
  5.  Kostnad för digitala initiativ. (Hur mycket behöver investeras i plattformen för att få en bra avkastning).
 
Efter sammanställning av dina nyckeltal behöver du sätta mål i respektive KPI för att avslutningsvis kunna utvärdera datan och nå en slutsats om organisationens digitala transformation är positiv eller negativ. I nästa sektion berättar vi hur du kan ta objektiva beslut utan att investera för mycket pengar i en obeprövad lösning. 
STEG 3: KONSTRUERA EN MINIMUM VIABLE PRODUCT (MVP)

Först ska vi börja med att förklara vad “minimum viable product” betyder och senare hur du kan nyttja strategin i din digitala transformation. Eric Ries definierar strategin som: Minimum viable product är den versionen av en ny produkt som gör att ett team kan samla in maximalt med validerat lärande om kunder med minsta ansträngning. Källa. 

Om vi återigen återupptar exemplet med klädaffären. Klädaffären vill testa sin tes “våra kunder vill handla online om dem kan se plagget i en film”. Istället för att investera stora summor pengar i en studio, personal och infrastruktur innan tesen har beprövats väljer företaget att utifrån sin tes konstruera en MVP. Klädbolaget gör det så enkelt som möjligt för sig och spelar in filmer med mobilen tillsammans med existerande personal och laddar upp filmerna på Youtube för att sedan länka filmerna på sin E-handel. På detta vis undviker klädaffären stora kostnader och nyttjar istället existerande resurser. Meningen med detta är att tidigt i organisationens digitala transformation identifiera hur väl den digitala lösningen faktiskt fungerar. 

Efter att klädbutiken har implementerat sin MVP och definierat sina nyckelvärden för att utvärdera resultatet börjar företaget att rigoröst samla in feedback från sina användare för att vidare objektivt utvärdera feedbacken och retirera sin implementering. 

STEG 4: UTFÖR SPLIT TEST AV DIN MVP

Hela syftet med denna femstegmodell är att objektivt identifiera potentiella områden där en digital transformation faktiskt är lönsam. I fjärde steget av vår modell går vi djupare in i hur du som företagare kan försäkra dig om att informationen från steg tre inte subjektiv utan objektiv. Metoden vi använder för att för att särskilja subjektiv feedback från objektiv kallas “split testing” eller “A/B-testing”. 

Ett A/B -test eller delningstest undviker fördomar genom att dela upp användare i att se två olika versioner av din produkt. Källa. Ta exemplet av vår klädbutik som nyss har publicerat sin uppdatering kring videobaserad klädförsäljning, företaget ser att sina nyckeltal når målen, men är osäkra på att det faktiskt är självaste filmerna som ökar försäljningen och inte några utomstående faktorer. Klädbolaget beslutar sig för att splittesta sin MVP genom att skapa en exakt kopia av en produktsida på E-handeln men på denna sidan implementerar dem en interaktiv 3D modell på produkten. Alltså testar företaget samma produkt, samma produktsida men med en mindre förändringen i funktionaliteten. Nu med version A (video) och version B (3D modell) kan klädbolaget utvärdera sina nyckeltal i kontrast till varandra och säkerställa sig om att dem har nått ett objektivt resultat. 

Metoden av split testing används flitigt inom flertal områden bl.a. inom digital marknadsföring där en marknadsföringsbyrå kan optimera sina nyckeltal genom att testa flertal varianter av en annons genom att ändra små specifika element som t.ex. färg, copy eller demografi. Split testing i samband med implementeringen av en MVP utmärker sig som metod för att identifiera lönsamma områden att digitalisera utan att investera stora resurser. 

STEG 5: UTVÄRDERA RESULTATET UTIFRÅN DINA NYCKETAL OCH NÅ ETT BESLUT

I sista steget är målet att nå ett beslut och att objektivt kunna besvara om det är värt att investera i en digital transformation i det testade området eller inte. Nu är det viktigt att reflektera tillbaka till vilka mål som sattes för respektive nyckeltal utifrån steg 2 i modellen. Därefter är det ganska enkelt att utvärdera om den digitala transformationen har gett den avkastningen som man hade förväntat sig eller inte. Det absolut viktigaste i detta steget är att du som beslutsfattare inte faller tillbaka på något subjektiv, utan hela meningen med processen är att förlita sig på datan för att i slutändan ta ett objektivt beslut. 

Låt dig inte bli ledsen om det visar sig att just den digitala implementering visade sig vara fel, för du har precis räddat dig själv och din organisation ifrån att investera stora resurser i något som inte skulle ge avkastning i slutändan. Femstegsmodellen är till för att återanvändas tills det att du har identifierat ett område i din organisation som verkligen hade gynnats av en digital transformation. 

Om det å andra sidan visar sig vara en lyckad digital implementering kan du med gott samvete investera vidare resurser för att implementera MVP till en fullskalig tjänst eller produkt. Därefter är det en konstant process att retirera och optimera din digitala lösning utifrån samma femstegsmodell med skillnaden att du bevarar dina nyckeltal. 

SAMMANFATTNING

Sammanfattningsvis börjar du med att identifiera förändringar i konsumentbeteenden genom en enklare förstudie för att skapa dig en förståelse vad för typ av transformation som din organisation är i behov av. Förstudien gör du exempelvis genom att intervjua din målgrupp, analysera dina konkurrenter eller tar hjälp av Google trends. Andra steget i modellen är att definiera dina nyckeltal som i slutet kommer att ligga som grund för din utvärdering. Glöm inte att sätta mätbara mål för respektive nyckeltal. Vidare konstruerar du en MVP av en digital lösning och implementerar den live för att ta emot feedback och data. Därefter duplicerar du din MVP och gör små förändringar i kontrast från din första MVP för att rensa bort subjektiv information. Avslutningsvis utväderar du datan för att slutändan ta ett informerat beslut om organisationen ska gå vidare med digitaliseringen eller pröva något nytt. 

YOU MAY ALSO FIND THIS INTERESTING

KONTAKTA