Stor digital potential i Lerums kommun

21 juli, 2021

I slutet av december 2020 utfördes en intressant analys över 100 bolag i Lerums kommun. Analysen utfördes för att se hur långt lokala företagare har kommit i den digitala transformationen. Vidare fastställdes även hur viktigt det är för lokala handlare att hänga med i digitaliseringen för att driva en lukrativ affärsverksamhet. 

Bakgrunden till den digitala analysen över Lerums Kommun

Studien beställdes av Christer Harling, ägare på köpcenter Solkatten för att ge ett helikopterperspektiv på näringslivet i Lerums Kommun. Studien skulle ge insyn i hur handeln påverkades av de snabba förändringarna av konsumentbeteenden som konsekvens av den digitala utvecklingen och hur väl företagarna anpassat sig till förändringen. Resultatet av analysen ska användas för att skapa insyn i näringslivsutvecklingen och kartlägga behovet för digital transformation bland företagen. 

Med facit i hand skulle näringslivsutvecklare sitta på ett instrument som låter dem ta objektiva och datadrivna beslut för att på ett effektivt sätt utveckla näringslivet. Exempelvis skulle beslutsfattare kunna se att många företagare inte hänger med i skiftningen av digital kommunikation och med den insynen då ta ett databaserat. Ett beslut som sätter in punktresurser för att uitbilda företagare i specifikt digital kommunikation. Efter ett år kan beslutsfattarna följa upp deras investering och se om det har gett den önskade avkastningen! 

Image Source: Bankai 2017

Målet med analysen

Målet med analysen i Lerums kommun var att fastställa digitaliseringens påverkan på näringslivet i Lerum och se om företagen är i behov av extern hjälp. Vidare är det möjligt att fokusera på ett enstaka företags digitala behov genom att markera bristerna i bolaget. 

Med grafen till vänster har vi visualiserat hur fördelningen av “digitaliseringsnivå” såg ut av de 100 bolag som analyserades. 

Digital utveckling bland företag

Vad är det som vi mäter?

Det är inte en helt enkelt att skapa en objektiv dataanalys för att mäta digitaliseringen bland företag men med hjälp av etablerade metoder och vår egna analysmetoder kunde vi utveckla ett matrix av datavärden. Med över 500 mätvärden och en algoritm kunde vi vidare utföra studien på ett objektivt och träffsäkert vis. 

Först börjar vi med att kategorisera företaget utefter vilket segment bolaget är aktivt i. Detta är viktigt för att kunna se hur olika segment presterar i jämförelse med varann och att det ibland inte är logiskt att jämföra t.ex ett industribolag med ett kondotori. 

Vidare rankas bolaget i 4 olika huvudkategorier inom digital kommunikation. I varje huvudkategori kan bolaget som högst få tio poäng beroende hur väl bolaget presterar i våra mätvärden. Dessa huvudkategorier visualiseras därefter i grafen till vänster. 

Ytterligare bifogar vi företagets ekonomiska data för att enkelt kunna se om bolaget är i en ekonomisk tillväxt eller nedväxling. Den ekonomiska datan är mycket intressant för att avgöra om bolaget gynnas av digitaliseringen, har resurser att investera i digitaliseringen eller förlorar på grund av bristande digitalisering. 

Avslutningsvis summeras och visualiseras datan enligt bilden nedan. Analysen som utfördes i Lerums Kommun innehåller 100 sammanfattningar som bilden nedan. Ett för varje bolag!  

Såhär kan det se ut

Jämföra företag

Med hjälp av dataanalysenöver dessa 100 bolag är det nu möjligt att jämföra segment och bolag med varann. Genom att jämföra ett bolag som det går bra för i kontrast till ett som det går dåligt för kan man skapa sig en förståelse vad som gör att bolag ett lyckas. Därefter kan bolag 2 anamma samma succes factors som bolag 1, ännu mer pricksäkert blir det om bolagen är aktiva inom samma segment. 

Hitta mönster i datan

Vidare kunde vi sammanställa datan från alla 100 bolag för att börja leta efter mönster som datan visualiserar. Bubbeldiagrammet nedan visar nivån av digitalisering i X-axeln där 8 är högst nivå av digitalisering. Y-axeln visar från 0 till 10 den ekonomiska tillväxten bland bolagen. Slutligen visar bubblans volym hur stort bolaget är sett är omsättningen. Målet med nedanstående graf var att visualisera skillnaden mellan bolag som har anammat digitaliseringen i jämförelse med konservativa bolag. 

Ur diagrammet nedan går det att visualisera ett kluster som “kramar” Y-axeln. Det visar på att många bolag agerar på en mättad marknad, alltså varken tillväxt eller nedväxling. En intressant frågeställning är att filosofera kring vad som skulle hända om det tillsattes extern kompetens i bolagen för att med nya infallsvinklar ställa om den existerande affärsplanen. Är det då möjligt att med nya kompetens och anknyttning till ny teknik leder till att de stagnerade bolagen vidarutvecklas och kan nå ut till en ny och större kundkrets?Det enkla svaret är JA! 

Fler mönster som går att läsas av ur diagrammet är bland annat att man ser ett kluster i nedre vänstra hörnet av diagrammet (4 fjärde kvadranten). Här ligger en skara av bolag som har en ekonomisk nedväxling och en mycket dålig grad av digitalisering. Det enkelt för att säga att bolagen ligger där just för att de inte har anammat digitaliseringen men det är nog inte hela sanningen. Digitaliseringen är inte gratis och i många fall kan det vara en brist på likvida medel i samband med brist på intern  kompetens som får ett bolag att tappa marknadsandelar. 

Vidare är det roligt att se hur det finns en stigande linje bland bolagen i diagrammen. Det går att utläsa bolag som anammar ny teknik och digitalisering i stort sett ligger högre upp i den ekonomiska utvärderingen.

Digital byrå i Göteborg

Hitta mönster i datan

Efter att analysen hade färdigställts uppenbarade sig fem tydliga användingsområden. 

  1. Att kartlägga hur beroende näringslivet i lerums kommun är av digitaliseringen.
  2. Kartlägga behovet bland dessa bolag och pricksäkert tillförse resurser för att stärka bolagen.
  3. Att fortsätta mäta och se om resurserna som har tillförsets faktiskt ger avkastning solution.
  4. Erbjuda den offentliga sektorn och andra näringslivsbyggare att ta objektiva att databaserade beslut för att därefter följa upp!
  5. Skapa incentament bland beslutsfattare och handlare att ta tag i digitaliseringen.
 

Hur datan kan implementeras

Denna typ av dataanalys har många appliceringar på marknaden. Internt på Merphi jobbar vi kontinuerligt med att att bearbeta data på företag i marknaden för att kunna ta kvalificerade beslut. Beslut som hjälper oss att jobba agilt och prova hypoteser utan en allt för står investering. Förmågan att testa sina teorier med hjälp av data är en ny superkraft bland digitaliserade företag och vinsten av metodiken är tydlig. 

Vad som vi ser som extra intressant är hur datadrivna analyser kan bidra till i transformationen av mindre handlare. I våra analys kunde vi se att det var många handlare som hamnade efter i digitaliseringen medans en minoritet anammade ny teknik och vidareutvecklades. Vi vill kunna liberalisera digitaliseringen till handlare som varken har kompetensen eller kassan att investera i en digital transformation. Därför vill vi rikta oss till samhällsbyggare som ser vikten av en bred digitalisering för att näringslivet ska fortsätta utvecklas. 

Denna typ av analys som vi har utfört i Lerums kommun uppdateras varje år för att analysera trender och för att följa samhällsbyggande investeringar. Ett bra exempel är arbetet som utfördes efter att analysen färdigställdes. Sparbanksstiftelsen Alingsås tillsammans med Nyföretagarcentrum Lerum såg behovet av att hjälpa handlare med den digitala transformationen och finansierade en utbildningsplattform. Tidigare har det varit svårt att verkligen se avkastningen på en sådan bred investering men med hjälp av analysen kan man utföra den igen efter ett år och se utvecklingen av bolagen som har gått igenom utbildningen. 

Sammanfattningsvis är analysen ett perfekt verktyg för samhällsbyggare att göra datadrivna beslut för att stärka näringslivet och vidare verifiera sina investeringar!

Sammanfattningsvis

Resultatet av analysenblev en sammanställning av 100 företag i Lerums kommun och utvärdering av bolagens digitaliseringsnivå. Analysen erbjuder läsaren att anskaffa sig ett helikopterperspektiv kring digitaliseringsnivån bland handlarna i Lerum och den ekonomiska tillväxten. Vidare erbjuds läsaren att även fokusera på ett individuellt bolags digitala brister och därefter implementera träffsäkra lösningar. 

Verktyget utvecklades bl.a. för att erbjuda samhällsbyggare en datadriven plattform som underlättar objektiva och träffsäkra beslut. Ytterliggare applikationer av verktyget är att skapa incentament bland individuella handlare att ta tag i sin digitalisering på ett kostnadseffektivt sätt. Analysen utförs 1 gång per år för att följa näringslivets digitala transformation och för att skapa en tydlig bild om tillförda resurser ger den förväntade avkastningen. 

Analysen finansierades av Köpcentrum Solkatten med beslut från ägaren Christer Harling. Analysen utfördes av Merphi ab. 

Författare: Philip Justinus Berlin

Dela på facebook
Post
Dela på linkedin
Share
Dela på email
Email

Dela dina tankar

Det är lätt att nå oss och vi ser fram emot att ha en öppen konversation med dig, känn dig fri att ringa eller mejla. Ibland kan det vara lättare att summera sina tankar med ett telefonsamtal, ring då direkt till Philip. 

Philip@merphi.se

+46 76-1917996

Merphi logo digital byrå i Göteborg

TILLSAMMANS TAR VI SIKTE MOT STJÄRNORNA

Vi är en modern digitaliserings byrå i Göteborg som hjälper våra kunder genomgå en digitaliseringsresa för att kunna möta marknadens allt mer moderna krav. Vi är katalysatorn som startar och motorn som fullföljer er resa mot nya digitala lösningar. Tillsammans siktar vi mot stjärnorna!

EXPLORE OTHER UNIVERSES